1. OCHRANA ÚDAJŮ – PŘEHLED

OBECNÁ INFORMACE

Následující informace vám poskytnou snadný přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tento web. Pojem „osobní údaje“ zahrnuje všechna data, která lze použít k vaší osobní identifikaci. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem Prohlášení o ochraně údajů, které jsme zahrnuli do tohoto dokumentu.

ZÁZNAM ÚDAJŮ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE

Kdo je odpovědnou osobou za zaznamenávání údajů na tomto webu (tj. „Správce“)?

Údaje na této webové stránce zpracovává provozovatel webové stránky, jehož kontaktní údaje jsou k dispozici v části „Informace vyžadované zákonem“ na této webové stránce.

Jak zaznamenáme vaše údaje?

Shromažďujeme vaše údaje, které s námi sami sdílíte. Mohou to být například informace, které zadáte do našeho kontaktního formuláře.

Naše IT systémy automaticky zaznamenávají další údaje, když navštívíte náš web. Tato data obsahují především technické informace (např. webový prohlížeč, operační systém nebo čas přístupu na web). Tyto informace se zaznamenávají automaticky při vašem vstupu na tento web.

K čemu slouží vaše údaje?

Část informací je generována, aby bylo zaručeno bezchybné poskytování webových stránek. Ostatní údaje mohou být použity k analýze uživatelských vzorců.

Jaká práva máte, pokud jde o vaše údaje?

Máte právo dostávat informace o zdroji, příjemcích a účelech vašich archivovaných osobních údajů kdykoli, aniž byste za takové zveřejnění museli platit poplatek. Máte také právo požadovat opravu nebo vymazání vašich údajů. Pokud máte dotazy týkající se těchto nebo jiných otázek souvisejících s ochranou údajů, neváhejte nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v části „Informace vyžadované zákonem“ na této webové stránce. Máte také právo podat stížnost u příslušného kontrolního úřadu.

Kromě toho máte za určitých okolností právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně údajů v části „Právo na omezení zpracování údajů“.

 

ANALYTICKÉ NÁSTROJE A NÁSTROJE POSKYTOVANÉ TŘETÍMI STRANAMI

Je možné, že při návštěvě tohoto webu, bude vaše chování na webu statisticky analyzováno. Takové analýzy jsou prováděny především pomocí souborů cookies a tím, co nazýváme programy analýzy. Analýzy vašeho chování na webu se zpravidla provádějí anonymně; tj. vzory chování nelze vysledovat zpět k vám.

Máte možnost vznést námitky proti takovým analýzám nebo můžete zabránit jejich výkonu nepoužíváním určitých nástrojů. Podrobné informace o nástrojích a možnostech námitek naleznete níže v našem Prohlášení o ochraně dat.

 

2. HOSTING A SÍTĚ PRO DORUČOVÁNÍ OBSAHU (CDN)

EXTERNÍ HOSTING

Tento web je hostován externím poskytovatel služeb (hostitelem). Osobní údaje shromážděné na tomto webu jsou uloženy na serverech hostitele. Mohou obsahovat, ale nejsou omezeny pouze na IP adresy, žádosti o kontakt, metadata a komunikace, informace o smlouvě, kontaktní informace, jména, přístup na webovou stránku a další data generovaná prostřednictvím webového serveru.

Hostitel je využíván za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování našich online služeb profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. 6 odst. 1 písm. f DSGVO).

Náš hostitel bude zpracovávat pouze data v rozsahu nezbytném ke splnění své povinnosti plnit a dodržovat naše pokyny ve vztahu k těmto údajům.

Plnění smlouvy o zpracování údajů.

Aby bylo možné zaručit zpracování v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů, máme uzavřenou smlouvu o zpracování objednávek s našimi hostiteli.

 

3. OBECNÉ INFORMACE A POVINNÉ INFORMACE

OCHRANA DAT

Provozovatelé tohoto webu a jeho stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Proto s vašimi osobními údaji nakládáme jako s důvěrnými informacemi, v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Kdykoli budete tento web používat, bude shromažďována řada vašich osobních údajů. Osobní údaje zahrnují data, která lze použít k vaší osobní identifikaci. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, která data shromažďujeme, a popisuje účel, pro který tato data používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem jsou informace shromažďovány.

Tímto vás upozorňujeme, že přenos dat přes internet (tj. prostřednictvím e-mailové komunikace) není zcela dokonale zabezpečený. Není možné plně ochránit data před přístupem třetích stran.

INFORMACE O ODPOVĚDNÉ STRANĚ (DÁLE JEN „SPRÁVCE“ V GDPR)

Správcem zpracování dat těchto webových stránek je:

Jopp Holding GmbH
Kastanienallee 11
D-97616 Bad Neustadt

Phone: +49 9771/9105-0
E-mail: info@jopp.com

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a zdrojích pro zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

JMENOVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO OCHRANU ÚDAJŮ, DLE ZÁKONNÉHO NAŘÍZENÍ

Pro naši společnost jsme jmenovali inspektora ochrany údajů.

Jopp Holding GmbH 
Christian Schmitt
Kastanienallee 11
D-97616 Bad Neustadt

Phone: +49 9771 9105-0
E-mail: data_privacy@jopp.com

ZRUŠENÍ VAŠEHO SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ

Široká škála transakcí zpracování dat je možná pouze na základě vašeho výslovného souhlasu. Můžete také kdykoli odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám již dali. Za tímto účelem nám stačí zaslat neformální oznámení e-mailem. Tím není dotčena zákonnost shromažďování údajů, ke kterému došlo před vaším zrušením.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKY PROTI SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH; PRÁVO VZNÉST NÁMITKY PROTI PŘÍMÉ REKLAMĚ (ČLÁNEK 21 GDPR)

V PŘÍPADĚ, ŽE ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ ČLÁNKU 6, ODST. 1, PÍSM. E, F GDPR, MÁTE KDYKOLIV PRÁVO VZNÉST NÁMITKU OBJEKTU ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZALOŽENÝCH NA DŮVODECH VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ JEDINEČNÉ SITUACE. TO TAKÉ PLATÍ PRO JAKÉKOLIV PROFILOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO USTANOVENÍ. PRO URČENÍ PRÁVNÍHO ZÁKLADU, Z NĚHOŽ ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ VYCHÁZÍ, NALEZNETE V PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME DÁLE ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, POKUD NEBUDEME V POZICI, ABYCHOM PŘEDNESLI KOMPLEXNÍ VĚROHODNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ, KTERÉ PŘEVÁŽÍ NAD VAŠÍM ZÁJMEM, PRÁVY A SVOBODOU, NEBO JE-LI CÍLEM ZPRACOVÁNÍ VÝJIMKA, VÝKON NEBO OBRANA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (NÁMITKA DLE ČLÁNKU 21 ODST. 1 GDPR).

JESTLIŽE JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁNY ZA ÚČELEM ZAPOJENÍ DO PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KDYKOLIV VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM TAKOVÉTO REKLAMY. TOTO TAKÉ PLATÍ PRO PROFILOVÁNÍ DO ROZSAHU, KTERÝ JE V SOULADU S TAKOVOUTO PŘÍMOU REKLAMOU. JESTLIŽE VZNESETE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDOU NÁSLEDNĚ POUŽÍVNÉ K PŘÍMÉ REKLAMĚ. (NÁMITKA DLE ČLÁNKU 21 ODST. 2 GDPR).

PRÁVO PODAT STÍŽNOST PŘÍSLUŠNÉMU DOZOROVÉMU ÚŘADU

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorčího úřadu, zejména v členském státě, v němž obvykle mají bydliště, místo výkonu práce nebo v místě, kde k údajnému porušení došlo. Právo podat stížnost je účinné bez ohledu na jakákoli jiná správní nebo soudní řízení, která jsou k dispozici jako právní prostředky.

PRÁVO NA PŘENOS ÚDAJŮ

Máte právo požadovat, aby veškerá data, která automaticky zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo za účelem splnění smlouvy, byla předána vám nebo třetí straně v běžně používaném strojově čitelném formátu. Pokud byste požadovali přímý přenos dat jinému správci, bude to provedeno, pouze pokud je to technicky proveditelné.

SSL A/NEBO TLS ŠIFROVÁNÍ

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou nákupní objednávky nebo dotazy, které nám předkládáte jako provozovatel webových stránek, používá tato webová stránka buď SSL, nebo TLS šifrovací program. Šifrované připojení poznáte tak, že zkontrolujete, zda se adresový řádek prohlížeče přepne z „http: / /“ na „https: / /“ a také podle vzhledu ikony zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je SSL nebo TLS šifrování aktivováno, data, která nám předáte, nemohou číst třetí strany.

INFORMACE O OPRAVĚ A VYMAZÁNÍ ÚDAJŮ

V rámci příslušných zákonných ustanovení máte právo kdykoli požadovat informace o vašich archivovaných osobních údajích, jejich zdrojích a příjemcích, jakož i účelu zpracování vašich údajů. Můžete také mít právo na opravu nebo odstranění vašich údajů. Máte-li dotazy týkající se tohoto předmětu nebo jakékoli další otázky týkající se osobních údajů, neváhejte nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v části „Informace vyžadované zákonem“.

PRÁVO POŽADOVAT OMEZENÉ ZPRACOVÁNÍ

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v části „Informace vyžadované zákonem.“ Právo na omezení zpracování údajů platí v následujících případech:

 • V případě, že byste měli zpochybnit správnost vašich archivovaných dat, budeme obvykle potřebovat nějaký čas k ověření tohoto nároku. Během tohoto vyšetřování máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
 • Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů provedeno nebo probíhá nezákonně, máte možnost požádat o omezení zpracování vašich údajů namísto požadavku na vymazání těchto údajů.
 • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme a vy je potřebujete k obhajobě nebo nárokování zákonných nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich vymazání.
 • Pokud jste vznesli námitku podle článku 21, odst. 1 GDPR, vaše práva a naše práva budou muset být vzájemně zvážena. Dokud nebylo určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje – s výjimkou jejich archivace – zpracovávány na základě vašeho souhlasu, nebo k obhajobě, výkonu nebo obraně zákonných nároků nebo k ochraně práv jiných fyzických osob nebo právnických osob, nebo z důležitých důvodů veřejného zájmu, které uvádí Evropská unie nebo členský stát EU.

ODMÍTNUTÍ NEVYŽÁDANÝCH E-MAILŮ

Tímto se ohrazujeme proti použití kontaktních informací zveřejněných ve spojení s povinnými informacemi, které mají být poskytnuty v oddíle „Informace vyžadované zákonem“, k zasílání propagačních a informačních materiálů, které jsme výslovně nežádali. Provozovatelé této webové stránky a jejich stránek si vyhrazují výslovné právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání propagačních informací, například prostřednictvím zpráv SPAM.

 

4. ZÁZNAM ÚDAJŮ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE

COOKIES

Naše webové stránky a stránky používají to, co průmysl označuje jako „soubory cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které nezpůsobují žádné poškození vašeho zařízení. Jsou buď dočasně uloženy po dobu trvání relace (relační soubory cookies), nebo jsou trvale archivovány ve vašem zařízení (trvalé soubory cookies). Jakmile ukončíte svou návštěvu, cookies relace se automaticky odstraní. Trvalé soubory cookies zůstávají ve vašem zařízení archivovány, dokud je aktivně neodstraníte nebo dokud je váš webový prohlížeč nevymaže automaticky.

V některých případech je možné, že se po vstupu na naši stránku (soubory cookies třetích stran) na vašem zařízení uloží soubory cookies třetích stran. Tyto soubory cookies umožňují vám nebo nám využít některé služby nabízené třetí stranou (např. soubory cookies pro zpracování platebních služeb).

Cookies mají celou řadu funkcí. Řada cookies je technicky nezbytná, protože některé funkce webových stránek by při absenci cookies nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Účelem dalších souborů cookies může být analýza uživatelských vzorů nebo zobrazení propagačních zpráv.

Cookies, které jsou nutné pro provedení transakce elektronické komunikace nebo pro zajištění určitých funkcí, které chcete použít (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webu má legitimní zájem na ukládání cookies, aby zajistil technicky bezchybné a optimalizované poskytování služeb operátora. Pokud byla požadována odpovídající dohoda (např. dohoda o ukládání cookies), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; dohoda může být kdykoli zrušena.

Máte možnost nastavit svůj prohlížeč takovým způsobem, že budete informováni o každém uložení cookies a povolit přijetí cookies pouze ve specifických případech. Můžete také vyloučit přijímání cookies v určitých případech nebo obecně nebo aktivovat funkci mazání pro automatické vymazání cookies při zavření prohlížeče. Pokud jsou cookies deaktivovány, mohou být funkce této webové stránky omezené.

V případě použití cookies třetích stran nebo v případě použití cookies pro analytické účely vás zvlášť upozorníme ve spojení s touto zásadou ochrany dat a případně požádáme o váš souhlas.

SOUBORY LOG SERVERŮ

Poskytovatel této webové stránky a jejích stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. server log souborů, které nám prohlížeč automaticky sděluje. Informace zahrnují:

 • Typ a verze použitého prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • URL odkazu
 • Název přístupového počítače
 • Čas dotazu na Server
 • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Tyto údaje se zaznamenávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel internetových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybném zobrazení a optimalizaci internetových stránek provozovatele. Za tímto účelem musí být soubory protokolu serveru zaznamenány.

ŽÁDOST E-MAILEM, TELEFONEM NEBO FAXEM

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, vaše žádost, včetně všech sdělených osobních údajů (jméno, žádost), bude uložena a zpracována pro účely zpracování vaší žádosti. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud vaše žádost souvisí s realizací smlouvy nebo pokud je nutné provést předsmluvní opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na vašem souhlasu (čl. 6 (1) a GDPR) a/nebo na našich oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), protože máme oprávněný zájem na účinném zpracování nám adresovaných žádostí.

Data, která jste nám zaslali prostřednictvím žádostí o kontakt, s námi zůstávají do doby, než nás požádáte o vymazání, zrušení vašeho souhlasu s uložením nebo po zániku účelu uložení dat (např. po dokončení vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení - zejména zákonné retenční lhůty - zůstávají nedotčena.

 

5. NÁSTROJE ANALÝZY A REKLAMA

GOOGLE ANALYTICS

Tento web používá funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem této služby je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics používá tzv. cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu využití webu uživateli. Informace generované soubory cookies při používání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server Google ve Spojených státech, kde jsou uloženy.

Ukládání souborů cookies Google Analytics a využití tohoto analytického nástroje jsou založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel tohoto webu má oprávněný zájem na analýze uživatelských vzorců s cílem optimalizovat jak služby nabízené online, tak reklamní činnosti provozovatele. Pokud byla požadována odpovídající dohoda (např. dohoda o ukládání cookies), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; dohoda může být kdykoli zrušena.

Anonymizace IP

Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Výsledkem bude, že společnost Google zkrátí vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které ratifikovaly Úmluvu o Evropském hospodářském prostoru před jejím odesláním do Spojených států. Úplná adresa IP bude přenesena na jeden ze serverů společnosti Google ve Spojených státech a zkrácena pouze ve výjimečných případech. Jménem provozovatele této webové stránky použije společnost Google tyto informace k analýze vašeho používání této webové stránky ke generování zpráv o činnostech na webové stránce a k poskytování dalších služeb provozovateli této webové stránky, které souvisejí s používáním webové stránky a internetu. IP adresa přenášená z vašeho prohlížeče ve spojení s Google Analytics nesmí být sloučena s jinými údaji, které má společnost Google k dispozici.

Doplněk prohlížeče

Máte možnost zabránit archivaci cookies provedením příslušných změn v nastavení softwaru vašeho prohlížeče. Musíme však zdůraznit, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všech funkcí této webové stránky. Kromě toho máte možnost zabránit zaznamenávání dat generovaných souborem cookies a přidružených k vašemu používání webu (včetně vaší IP adresy) společností Google, jakož i ke zpracování těchto dat společností Google stažením a instalací plug-inu prohlížeče k dispozici pod následujícím odkazem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Námitka proti zaznamenávání údajů

Kliknutím na následující odkaz máte možnost zabránit nahrávání vašich dat službou Google Analytics. To povede k odhlášení souborů cookies, která zabrání zaznamenávání vašich dat při budoucích návštěvách na této webové stránce:

 

1. OCHRANA ÚDAJŮ – PŘEHLED

OBECNÁ INFORMACE

Následující informace vám poskytnou snadný přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tento web. Pojem „osobní údaje“ zahrnuje všechna data, která lze použít k vaší osobní identifikaci. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem Prohlášení o ochraně údajů, které jsme zahrnuli do tohoto dokumentu.

ZÁZNAM ÚDAJŮ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE

Kdo je odpovědnou osobou za zaznamenávání údajů na tomto webu (tj. „Správce“)?

Údaje na této webové stránce zpracovává provozovatel webové stránky, jehož kontaktní údaje jsou k dispozici v části „Informace vyžadované zákonem“ na této webové stránce.

Jak zaznamenáme vaše údaje?

Shromažďujeme vaše údaje, které s námi sami sdílíte. Mohou to být například informace, které zadáte do našeho kontaktního formuláře.

Naše IT systémy automaticky zaznamenávají další údaje, když navštívíte náš web. Tato data obsahují především technické informace (např. webový prohlížeč, operační systém nebo čas přístupu na web). Tyto informace se zaznamenávají automaticky při vašem vstupu na tento web.

K čemu slouží vaše údaje?

Část informací je generována, aby bylo zaručeno bezchybné poskytování webových stránek. Ostatní údaje mohou být použity k analýze uživatelských vzorců.

Jaká práva máte, pokud jde o vaše údaje?

Máte právo dostávat informace o zdroji, příjemcích a účelech vašich archivovaných osobních údajů kdykoli, aniž byste za takové zveřejnění museli platit poplatek. Máte také právo požadovat opravu nebo vymazání vašich údajů. Pokud máte dotazy týkající se těchto nebo jiných otázek souvisejících s ochranou údajů, neváhejte nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v části „Informace vyžadované zákonem“ na této webové stránce. Máte také právo podat stížnost u příslušného kontrolního úřadu.

Kromě toho máte za určitých okolností právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně údajů v části „Právo na omezení zpracování údajů“.

 

ANALYTICKÉ NÁSTROJE A NÁSTROJE POSKYTOVANÉ TŘETÍMI STRANAMI

Je možné, že při návštěvě tohoto webu, bude vaše chování na webu statisticky analyzováno. Takové analýzy jsou prováděny především pomocí souborů cookies a tím, co nazýváme programy analýzy. Analýzy vašeho chování na webu se zpravidla provádějí anonymně; tj. vzory chování nelze vysledovat zpět k vám.

Máte možnost vznést námitky proti takovým analýzám nebo můžete zabránit jejich výkonu nepoužíváním určitých nástrojů. Podrobné informace o nástrojích a možnostech námitek naleznete níže v našem Prohlášení o ochraně dat.

 

2. HOSTING A SÍTĚ PRO DORUČOVÁNÍ OBSAHU (CDN)

EXTERNÍ HOSTING

Tento web je hostován externím poskytovatel služeb (hostitelem). Osobní údaje shromážděné na tomto webu jsou uloženy na serverech hostitele. Mohou obsahovat, ale nejsou omezeny pouze na IP adresy, žádosti o kontakt, metadata a komunikace, informace o smlouvě, kontaktní informace, jména, přístup na webovou stránku a další data generovaná prostřednictvím webového serveru.

Hostitel je využíván za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními a stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO) a v zájmu bezpečného, rychlého a efektivního poskytování našich online služeb profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. 6 odst. 1 písm. f DSGVO).

Náš hostitel bude zpracovávat pouze data v rozsahu nezbytném ke splnění své povinnosti plnit a dodržovat naše pokyny ve vztahu k těmto údajům.

Plnění smlouvy o zpracování údajů.

Aby bylo možné zaručit zpracování v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů, máme uzavřenou smlouvu o zpracování objednávek s našimi hostiteli.

 

3. OBECNÉ INFORMACE A POVINNÉ INFORMACE

OCHRANA DAT

Provozovatelé tohoto webu a jeho stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Proto s vašimi osobními údaji nakládáme jako s důvěrnými informacemi, v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Kdykoli budete tento web používat, bude shromažďována řada vašich osobních údajů. Osobní údaje zahrnují data, která lze použít k vaší osobní identifikaci. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, která data shromažďujeme, a popisuje účel, pro který tato data používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem jsou informace shromažďovány.

Tímto vás upozorňujeme, že přenos dat přes internet (tj. prostřednictvím e-mailové komunikace) není zcela dokonale zabezpečený. Není možné plně ochránit data před přístupem třetích stran.

INFORMACE O ODPOVĚDNÉ STRANĚ (DÁLE JEN „SPRÁVCE“ V GDPR)

Správcem zpracování dat těchto webových stránek je:

Jopp Holding GmbH
Kastanienallee 11
D-97616 Bad Neustadt

Phone: +49 9771/9105-0
E-mail: info@jopp.com

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a zdrojích pro zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

JMENOVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO OCHRANU ÚDAJŮ, DLE ZÁKONNÉHO NAŘÍZENÍ

Pro naši společnost jsme jmenovali inspektora ochrany údajů.

Jopp Holding GmbH 
Christian Schmitt
Kastanienallee 11
D-97616 Bad Neustadt

Phone: +49 9771 9105-0
E-mail: data_privacy@jopp.com

ZRUŠENÍ VAŠEHO SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ

Široká škála transakcí zpracování dat je možná pouze na základě vašeho výslovného souhlasu. Můžete také kdykoli odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám již dali. Za tímto účelem nám stačí zaslat neformální oznámení e-mailem. Tím není dotčena zákonnost shromažďování údajů, ke kterému došlo před vaším zrušením.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKY PROTI SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH; PRÁVO VZNÉST NÁMITKY PROTI PŘÍMÉ REKLAMĚ (ČLÁNEK 21 GDPR)

V PŘÍPADĚ, ŽE ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁNY NA ZÁKLADĚ ČLÁNKU 6, ODST. 1, PÍSM. E, F GDPR, MÁTE KDYKOLIV PRÁVO VZNÉST NÁMITKU OBJEKTU ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZALOŽENÝCH NA DŮVODECH VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ JEDINEČNÉ SITUACE. TO TAKÉ PLATÍ PRO JAKÉKOLIV PROFILOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO USTANOVENÍ. PRO URČENÍ PRÁVNÍHO ZÁKLADU, Z NĚHOŽ ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ VYCHÁZÍ, NALEZNETE V PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME DÁLE ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, POKUD NEBUDEME V POZICI, ABYCHOM PŘEDNESLI KOMPLEXNÍ VĚROHODNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ, KTERÉ PŘEVÁŽÍ NAD VAŠÍM ZÁJMEM, PRÁVY A SVOBODOU, NEBO JE-LI CÍLEM ZPRACOVÁNÍ VÝJIMKA, VÝKON NEBO OBRANA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (NÁMITKA DLE ČLÁNKU 21 ODST. 1 GDPR).

JESTLIŽE JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁNY ZA ÚČELEM ZAPOJENÍ DO PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KDYKOLIV VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM TAKOVÉTO REKLAMY. TOTO TAKÉ PLATÍ PRO PROFILOVÁNÍ DO ROZSAHU, KTERÝ JE V SOULADU S TAKOVOUTO PŘÍMOU REKLAMOU. JESTLIŽE VZNESETE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDOU NÁSLEDNĚ POUŽÍVNÉ K PŘÍMÉ REKLAMĚ. (NÁMITKA DLE ČLÁNKU 21 ODST. 2 GDPR).

PRÁVO PODAT STÍŽNOST PŘÍSLUŠNÉMU DOZOROVÉMU ÚŘADU

V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorčího úřadu, zejména v členském státě, v němž obvykle mají bydliště, místo výkonu práce nebo v místě, kde k údajnému porušení došlo. Právo podat stížnost je účinné bez ohledu na jakákoli jiná správní nebo soudní řízení, která jsou k dispozici jako právní prostředky.

PRÁVO NA PŘENOS ÚDAJŮ

Máte právo požadovat, aby veškerá data, která automaticky zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo za účelem splnění smlouvy, byla předána vám nebo třetí straně v běžně používaném strojově čitelném formátu. Pokud byste požadovali přímý přenos dat jinému správci, bude to provedeno, pouze pokud je to technicky proveditelné.

SSL A/NEBO TLS ŠIFROVÁNÍ

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou nákupní objednávky nebo dotazy, které nám předkládáte jako provozovatel webových stránek, používá tato webová stránka buď SSL, nebo TLS šifrovací program. Šifrované připojení poznáte tak, že zkontrolujete, zda se adresový řádek prohlížeče přepne z „http: / /“ na „https: / /“ a také podle vzhledu ikony zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je SSL nebo TLS šifrování aktivováno, data, která nám předáte, nemohou číst třetí strany.

INFORMACE O OPRAVĚ A VYMAZÁNÍ ÚDAJŮ

V rámci příslušných zákonných ustanovení máte právo kdykoli požadovat informace o vašich archivovaných osobních údajích, jejich zdrojích a příjemcích, jakož i účelu zpracování vašich údajů. Můžete také mít právo na opravu nebo odstranění vašich údajů. Máte-li dotazy týkající se tohoto předmětu nebo jakékoli další otázky týkající se osobních údajů, neváhejte nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v části „Informace vyžadované zákonem“.

PRÁVO POŽADOVAT OMEZENÉ ZPRACOVÁNÍ

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v části „Informace vyžadované zákonem.“ Právo na omezení zpracování údajů platí v následujících případech:

 • V případě, že byste měli zpochybnit správnost vašich archivovaných dat, budeme obvykle potřebovat nějaký čas k ověření tohoto nároku. Během tohoto vyšetřování máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
 • Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů provedeno nebo probíhá nezákonně, máte možnost požádat o omezení zpracování vašich údajů namísto požadavku na vymazání těchto údajů.
 • Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme a vy je potřebujete k obhajobě nebo nárokování zákonných nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich vymazání.
 • Pokud jste vznesli námitku podle článku 21, odst. 1 GDPR, vaše práva a naše práva budou muset být vzájemně zvážena. Dokud nebylo určeno, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje – s výjimkou jejich archivace – zpracovávány na základě vašeho souhlasu, nebo k obhajobě, výkonu nebo obraně zákonných nároků nebo k ochraně práv jiných fyzických osob nebo právnických osob, nebo z důležitých důvodů veřejného zájmu, které uvádí Evropská unie nebo členský stát EU.

ODMÍTNUTÍ NEVYŽÁDANÝCH E-MAILŮ

Tímto se ohrazujeme proti použití kontaktních informací zveřejněných ve spojení s povinnými informacemi, které mají být poskytnuty v oddíle „Informace vyžadované zákonem“, k zasílání propagačních a informačních materiálů, které jsme výslovně nežádali. Provozovatelé této webové stránky a jejich stránek si vyhrazují výslovné právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání propagačních informací, například prostřednictvím zpráv SPAM.

 

4. ZÁZNAM ÚDAJŮ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE

COOKIES

Naše webové stránky a stránky používají to, co průmysl označuje jako „soubory cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které nezpůsobují žádné poškození vašeho zařízení. Jsou buď dočasně uloženy po dobu trvání relace (relační soubory cookies), nebo jsou trvale archivovány ve vašem zařízení (trvalé soubory cookies). Jakmile ukončíte svou návštěvu, cookies relace se automaticky odstraní. Trvalé soubory cookies zůstávají ve vašem zařízení archivovány, dokud je aktivně neodstraníte nebo dokud je váš webový prohlížeč nevymaže automaticky.

V některých případech je možné, že se po vstupu na naši stránku (soubory cookies třetích stran) na vašem zařízení uloží soubory cookies třetích stran. Tyto soubory cookies umožňují vám nebo nám využít některé služby nabízené třetí stranou (např. soubory cookies pro zpracování platebních služeb).

Cookies mají celou řadu funkcí. Řada cookies je technicky nezbytná, protože některé funkce webových stránek by při absenci cookies nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Účelem dalších souborů cookies může být analýza uživatelských vzorů nebo zobrazení propagačních zpráv.

Cookies, které jsou nutné pro provedení transakce elektronické komunikace nebo pro zajištění určitých funkcí, které chcete použít (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webu má legitimní zájem na ukládání cookies, aby zajistil technicky bezchybné a optimalizované poskytování služeb operátora. Pokud byla požadována odpovídající dohoda (např. dohoda o ukládání cookies), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; dohoda může být kdykoli zrušena.

Máte možnost nastavit svůj prohlížeč takovým způsobem, že budete informováni o každém uložení cookies a povolit přijetí cookies pouze ve specifických případech. Můžete také vyloučit přijímání cookies v určitých případech nebo obecně nebo aktivovat funkci mazání pro automatické vymazání cookies při zavření prohlížeče. Pokud jsou cookies deaktivovány, mohou být funkce této webové stránky omezené.

V případě použití cookies třetích stran nebo v případě použití cookies pro analytické účely vás zvlášť upozorníme ve spojení s touto zásadou ochrany dat a případně požádáme o váš souhlas.

SOUBORY LOG SERVERŮ

Poskytovatel této webové stránky a jejích stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. server log souborů, které nám prohlížeč automaticky sděluje. Informace zahrnují:

 • Typ a verze použitého prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • URL odkazu
 • Název přístupového počítače
 • Čas dotazu na Server
 • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Tyto údaje se zaznamenávají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel internetových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybném zobrazení a optimalizaci internetových stránek provozovatele. Za tímto účelem musí být soubory protokolu serveru zaznamenány.

ŽÁDOST E-MAILEM, TELEFONEM NEBO FAXEM

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, vaše žádost, včetně všech sdělených osobních údajů (jméno, žádost), bude uložena a zpracována pro účely zpracování vaší žádosti. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud vaše žádost souvisí s realizací smlouvy nebo pokud je nutné provést předsmluvní opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na vašem souhlasu (čl. 6 (1) a GDPR) a/nebo na našich oprávněných zájmech (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), protože máme oprávněný zájem na účinném zpracování nám adresovaných žádostí.

Data, která jste nám zaslali prostřednictvím žádostí o kontakt, s námi zůstávají do doby, než nás požádáte o vymazání, zrušení vašeho souhlasu s uložením nebo po zániku účelu uložení dat (např. po dokončení vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení - zejména zákonné retenční lhůty - zůstávají nedotčena.

 

5. NÁSTROJE ANALÝZY A REKLAMA

GOOGLE ANALYTICS

Tento web používá funkce služby webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem této služby je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics používá tzv. cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu využití webu uživateli. Informace generované soubory cookies při používání této webové stránky jsou obvykle přenášeny na server Google ve Spojených státech, kde jsou uloženy.

Ukládání souborů cookies Google Analytics a využití tohoto analytického nástroje jsou založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel tohoto webu má oprávněný zájem na analýze uživatelských vzorců s cílem optimalizovat jak služby nabízené online, tak reklamní činnosti provozovatele. Pokud byla požadována odpovídající dohoda (např. dohoda o ukládání cookies), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR; dohoda může být kdykoli zrušena.

Anonymizace IP

Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Výsledkem bude, že společnost Google zkrátí vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které ratifikovaly Úmluvu o Evropském hospodářském prostoru před jejím odesláním do Spojených států. Úplná adresa IP bude přenesena na jeden ze serverů společnosti Google ve Spojených státech a zkrácena pouze ve výjimečných případech. Jménem provozovatele této webové stránky použije společnost Google tyto informace k analýze vašeho používání této webové stránky ke generování zpráv o činnostech na webové stránce a k poskytování dalších služeb provozovateli této webové stránky, které souvisejí s používáním webové stránky a internetu. IP adresa přenášená z vašeho prohlížeče ve spojení s Google Analytics nesmí být sloučena s jinými údaji, které má společnost Google k dispozici.

Doplněk prohlížeče

Máte možnost zabránit archivaci cookies provedením příslušných změn v nastavení softwaru vašeho prohlížeče. Musíme však zdůraznit, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všech funkcí této webové stránky. Kromě toho máte možnost zabránit zaznamenávání dat generovaných souborem cookies a přidružených k vašemu používání webu (včetně vaší IP adresy) společností Google, jakož i ke zpracování těchto dat společností Google stažením a instalací plug-inu prohlížeče k dispozici pod následujícím odkazem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Námitka proti zaznamenávání údajů

Kliknutím na následující odkaz máte možnost zabránit nahrávání vašich dat službou Google Analytics. To povede k odhlášení souborů cookies, která zabrání zaznamenávání vašich dat při budoucích návštěvách na této webové stránce:

Další informace o nakládání s uživatelskými daty pomocí Google Analytics naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Zpracování smluvních údajů

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování smluvních dat a při používání Google Analytics implementujeme nejpřísnější ustanovení německých agentur pro ochranu údajů.

Demografické parametry poskytované službou Google Analytics

Tento web používá funkci „demografické parametry“ poskytované službou Google Analytics. Umožňuje generovat zprávy poskytující informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webových stránek. Zdrojem těchto informací je reklama související se zájmem Google a také údaje o návštěvnících získané od poskytovatelů třetích stran. Tato data nelze přiřadit konkrétnímu jedinci. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat provedením příslušných změn nastavení pro reklamu ve svém účtu Google nebo můžete obecně zakázat zaznamenávání vašich údajů pomocí Google Analytics, jak je vysvětleno v části „Námitky proti zaznamenávání údajů“.

Doba archivace

Údaje o uživatelské nebo incidenční úrovni uložené Googlem propojená s cookies, uživatelskými ID, nebo reklamními ID (např. soubory cookies DoubleClick, inzertní ID Androidu) budou anonymizovány nebo smazány po 14 měsících. Podrobnosti získáte kliknutím na následující odkaz: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

 

6. PŘIPOJENÍ A NÁSTROJE

YOUTUBE S ROZŠÍŘENOU INTEGRACÍ OCHRANY ÚDAJŮ

Náš web vkládá videa z webu YouTube. Provozovatelem webu je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Používáme YouTube v rozšířeném režimu ochrany dat. Podle YouTube tento režim zajišťuje, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících tohoto webu, než si video prohlédnou. To však nutně neznamená, že sdílení dat s partnery YouTube lze vyloučit v důsledku rozšířeného režimu ochrany dat. Například bez ohledu na to, zda sledujete video, YouTube vždy naváže spojení se sítí Google DoubleClick.

Jakmile začnete na tomto webu přehrávat video YouTube, bude navázáno připojení k serverům YouTube. Server YouTube bude proto informován, na které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste při návštěvě našeho webu přihlášeni ke svému účtu YouTube, povolíte službě YouTube přímé přiřazení vašich vzorů prohlížení k osobnímu profilu. Máte možnost tomu zabránit tím, že se odhlásíte ze svého účtu YouTube.

Poté, co začnete přehrávat video, bude YouTube moci do vašeho zařízení ukládat různé soubory cookies. S pomocí těchto souborů cookies bude YouTube moci získat informace o návštěvnících našich webových stránek. Tyto informace se mimo jiné použijí ke generování video statistik s cílem zlepšit uživatelskou přívětivost webu a zabránit pokusům o podvod. Tyto soubory cookies zůstanou na vašem zařízení, dokud je neodstraníte.

Za určitých okolností mohou být po zahájení přehrávání videa na YouTube spuštěny další transakce zpracování dat, které jsou mimo naši kontrolu.

Používání YouTube je založeno na našem zájmu prezentovat náš online obsah přitažlivě. Podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, to je legitimní zájem. Pokud byla požadována odpovídající dohoda (např. Dohoda o ukládání cookies), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1písm. a GDPR; dohoda může být kdykoli zrušena.

Další informace o tom, jak YouTube zpracovává uživatelská data, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

FONTY GOOGLE WEBU (MÍSTNÍ POUŽITÍ)

Tento web používá k zajištění jednotného používání písem na tomto webu tzv. webová písma, poskytovaná společností Google. Tato písma Google jsou nainstalovaná místně, takže spojení se servery Google nebude navázáno ve spojení s touto aplikací.

Další informace o webových písmech Google naleznete na tomto odkazu: https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

7. VLASTNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O ZAMĚSTNÁNÍ

Návštěvníkům webových stránek nabízíme možnost zasílat nám žádosti o zaměstnání (např. e-mailem, poštovními službami prostřednictvím odeslání online formuláře žádosti o zaměstnání). Níže vás seznámíme s rozsahem, účelem a použitím osobních údajů, které od vás byly shromážděny ve spojení s procesem podávání žádosti. Ujišťujeme vás, že shromažďování, zpracování a použití vašich údajů proběhne v souladu s příslušnými právy na ochranu osobních údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními a že vaše data budou vždy považována za přísně důvěrná.
 

Rozsah a účel shromažďování údajů

Pokud nám podáte žádost o zaměstnání, zpracujeme veškeré přidružené osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, dokumenty k žádosti, poznámky pořízené během pracovních pohovorů atd.), jestliže jsou relevantní pro uzavření pracovního poměru. Právní důvody pro výše uvedené jsou § 26 Nového GDPR podle německého práva (vyjednávání o pracovním poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (Všeobecná jednání o smlouvě) a – za předpokladu, že jste nám dali souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Kdykoliv můžete jakýkoli souhlas odvolat. V rámci naší společnosti budou vaše osobní údaje sdíleny pouze s jednotlivci, kteří se podílejí na zpracování vaší žádosti o zaměstnání.

Pokud by vaše žádost o zaměstnání měla vyústit ve váš nábor, budou vaše údaje archivovány na základě § 26 Nového GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR za účelem implementace pracovního poměru do našeho systému zpracování dat.

Období archivace dat

Pokud vám nemůžeme nabídnout pracovní poměr nebo zamítnout vaši žádost o zaměstnání, vyhrazujeme si právo uchovat údaje, které jste poskytli, na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f  DSGVO) po dobu až 6 měsíců od ukončení postupu při podávání žádostí (zamítnutí nebo stažení žádosti). Poté budou data odstraněna a fyzické dokumenty budou zničeny. Úložiště slouží zejména jako důkaz v případě soudního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou požadovány po uplynutí šestiměsíčního období (např. kvůli hrozícímu nebo čekajícímu právnímu sporu), bude vymazání provedeno pouze tehdy, pokud již nebude důvod pro delší skladování.

K delšímu skladování může dojít také, pokud jste dali svůj souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) nebo pokud zákonné požadavky na uchovávání údajů vylučují vymazání.

Přijetí do databáze uchazečů

Pokud vám nedáme pracovní nabídku, můžete se připojit k naší databázi uchazečů. V případě přijetí budou všechny dokumenty a informace z přihlášky převedeny do databáze uchazečů, abychom vás v případě vhodných volných míst mohli kontaktovat.

Přijetí do databáze uchazečů je založeno výhradně na vašem výslovném souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Dohoda o podání žádosti je dobrovolná a nemá žádný vztah k probíhajícímu výběrovému řízení. Dotčená osoba může svůj souhlas kdykoli odvolat. V takovém případě budou údaje z databáze uchazečů neodvolatelně vymazány, pokud neexistují právní důvody pro jejich uložení.

Údaje z databáze uchazečů budou neodvolatelně vymazány nejpozději do dvou let po udělení souhlasu.

 

8. NAŠE ZVIDITELNĚNÍ V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PROSTŘEDNICTVÍM SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Udržujeme veřejně dostupné profily v sociálních sítích. Jednotlivé sociální sítě, které používáme, najdete níže.

Sociální sítě, jako je Facebook, Google+ atd., mohou obecně analyzovat vaše chování uživatelů komplexně, pokud navštívíte jejich web nebo web s integrovaným obsahem sociálních médií (např. tlačítka nebo bannerové reklamy). Při návštěvě našich stránek sociálních médií se spustí řada operací zpracování souvisejících s ochranou dat. Podrobně:

Pokud jste přihlášeni k účtu sociálních médií a navštivte naši stránku sociálních médií, může operátor portálu sociálních médií tuto návštěvu přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Za určitých okolností mohou být vaše osobní údaje rovněž zaznamenány, pokud nejste přihlášeni nebo nemáte účet u příslušného portálu sociálních médií. V takovém případě se tato data shromažďují například prostřednictvím souborů cookies uložených ve vašem zařízení nebo zaznamenáním vaší IP adresy.

Pomocí takto shromážděných údajů mohou operátoři portálů sociálních médií vytvořit uživatelské profily, v nichž jsou uloženy jejich preference a zájmy. Tímto způsobem můžete vidět zájmově orientovanou reklamu za vaší přítomnosti i nepřítomnosti na sociálních sítích. Pokud máte účet v sociální síti, může se zobrazovat zájmově orientovaná reklama na jakémkoli zařízení, ke kterému jste přihlášeni.

Vezměte prosím na vědomí, že nemůžeme sledovat všechny operace zpracování na portálech sociálních médií. V závislosti na poskytovateli tedy mohou operátoři portálů sociálních médií provádět další operace zpracování. Podrobnosti najdete v podmínkách používání a zásadách ochrany osobních údajů příslušných portálů sociálních médií.

Právní základ

Naše účast v sociálních médiích by měla zajistit co nejširší možnou prezentaci na internetu. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6  odst.1, písm. f GDPR. Procesy analýzy iniciované sociálními sítěmi mohou být založeny na odlišných právních základech, které stanoví provozovatelé sociálních sítí (např. souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

Odpovědnost a prosazování práv

Pokud navštívíte některý z našich serverů pro sociální média (např. Facebook), jsme spolu s provozovatelem platformy sociálních médií zodpovědní za zpracování dat spuštěné během této návštěvy. V zásadě můžete chránit svá práva (informace, opravy, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost dat a stížnost) vůči nám i vůči provozovateli příslušného portálu sociálních médií (např. Facebook).

Vezměte prosím na vědomí, že navzdory sdílené odpovědnosti s provozovateli portálu sociálních médií nemáme plný vliv na operace zpracování dat portálů sociálních médií. Naše možnosti jsou určeny firemní politikou příslušného poskytovatele.

Doba uchovávání

Data shromážděná přímo od nás prostřednictvím sociálních médií budou z našich systémů vymazána, jakmile zmizí účel jejich uložení, požádáte nás o jejich odstranění, odvoláte svůj souhlas s úložištěm nebo dojde k zániku účelu uložení dat. Uložené soubory cookies zůstanou v zařízení, dokud je neodstraníte. Povinná zákonná ustanovení - zejména doba uchovávání - zůstávají nedotčena.

Nemáme žádnou kontrolu nad dobou uložení vašich dat, která jsou provozovateli sociálních sítí ukládána pro vlastní účely. Podrobnosti získáte přímo od provozovatelů sociálních sítí (např. v jejich zásadách ochrany osobních údajů, viz níže).

JEDNOTLIVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook

Máme profil na Facebooku. Poskytovatelem této služby je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle vyjádření Facebooku budou shromážděná data přenesena také do USA a do třetích zemí.

Podepsali jsme dohodu s Facebookem o sdílené odpovědnosti za zpracování dat (Controller Addendum). Tato dohoda určuje, za které operace zpracování dat zodpovídáme my nebo Facebook, když navštívíte naši facebookovou Fanstránku. Tuto dohodu si můžete prohlédnout na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Nastavení reklam můžete přizpůsobit samostatně ve svém uživatelském účtu. Klikněte na následující odkaz a přihlaste se: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/.

LinkedIn

Máme LinkedIn profil. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. LinkedIn je držitelem certifikátu EU-US Privacy Shield. LinkedIn používá reklamní cookies.

Pokud chcete zakázat reklamní cookies LinkedIn, použijte následující odkaz: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Podrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Další informace o nakládání s uživatelskými daty pomocí Google Analytics naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Zpracování smluvních údajů

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování smluvních dat a při používání Google Analytics implementujeme nejpřísnější ustanovení německých agentur pro ochranu údajů.

Demografické parametry poskytované službou Google Analytics

Tento web používá funkci „demografické parametry“ poskytované službou Google Analytics. Umožňuje generovat zprávy poskytující informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webových stránek. Zdrojem těchto informací je reklama související se zájmem Google a také údaje o návštěvnících získané od poskytovatelů třetích stran. Tato data nelze přiřadit konkrétnímu jedinci. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat provedením příslušných změn nastavení pro reklamu ve svém účtu Google nebo můžete obecně zakázat zaznamenávání vašich údajů pomocí Google Analytics, jak je vysvětleno v části „Námitky proti zaznamenávání údajů“.

Doba archivace

Údaje o uživatelské nebo incidenční úrovni uložené Googlem propojená s cookies, uživatelskými ID, nebo reklamními ID (např. soubory cookies DoubleClick, inzertní ID Androidu) budou anonymizovány nebo smazány po 14 měsících. Podrobnosti získáte kliknutím na následující odkaz: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

 

6. PŘIPOJENÍ A NÁSTROJE

YOUTUBE S ROZŠÍŘENOU INTEGRACÍ OCHRANY ÚDAJŮ

Náš web vkládá videa z webu YouTube. Provozovatelem webu je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Používáme YouTube v rozšířeném režimu ochrany dat. Podle YouTube tento režim zajišťuje, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících tohoto webu, než si video prohlédnou. To však nutně neznamená, že sdílení dat s partnery YouTube lze vyloučit v důsledku rozšířeného režimu ochrany dat. Například bez ohledu na to, zda sledujete video, YouTube vždy naváže spojení se sítí Google DoubleClick.

Jakmile začnete na tomto webu přehrávat video YouTube, bude navázáno připojení k serverům YouTube. Server YouTube bude proto informován, na které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste při návštěvě našeho webu přihlášeni ke svému účtu YouTube, povolíte službě YouTube přímé přiřazení vašich vzorů prohlížení k osobnímu profilu. Máte možnost tomu zabránit tím, že se odhlásíte ze svého účtu YouTube.

Poté, co začnete přehrávat video, bude YouTube moci do vašeho zařízení ukládat různé soubory cookies. S pomocí těchto souborů cookies bude YouTube moci získat informace o návštěvnících našich webových stránek. Tyto informace se mimo jiné použijí ke generování video statistik s cílem zlepšit uživatelskou přívětivost webu a zabránit pokusům o podvod. Tyto soubory cookies zůstanou na vašem zařízení, dokud je neodstraníte.

Za určitých okolností mohou být po zahájení přehrávání videa na YouTube spuštěny další transakce zpracování dat, které jsou mimo naši kontrolu.

Používání YouTube je založeno na našem zájmu prezentovat náš online obsah přitažlivě. Podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, to je legitimní zájem. Pokud byla požadována odpovídající dohoda (např. Dohoda o ukládání cookies), probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1písm. a GDPR; dohoda může být kdykoli zrušena.

Další informace o tom, jak YouTube zpracovává uživatelská data, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

FONTY GOOGLE WEBU (MÍSTNÍ POUŽITÍ)

Tento web používá k zajištění jednotného používání písem na tomto webu tzv. webová písma, poskytovaná společností Google. Tato písma Google jsou nainstalovaná místně, takže spojení se servery Google nebude navázáno ve spojení s touto aplikací.

Další informace o webových písmech Google naleznete na tomto odkazu: https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

7. VLASTNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O ZAMĚSTNÁNÍ

Návštěvníkům webových stránek nabízíme možnost zasílat nám žádosti o zaměstnání (např. e-mailem, poštovními službami prostřednictvím odeslání online formuláře žádosti o zaměstnání). Níže vás seznámíme s rozsahem, účelem a použitím osobních údajů, které od vás byly shromážděny ve spojení s procesem podávání žádosti. Ujišťujeme vás, že shromažďování, zpracování a použití vašich údajů proběhne v souladu s příslušnými právy na ochranu osobních údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními a že vaše data budou vždy považována za přísně důvěrná.
 

Rozsah a účel shromažďování údajů

Pokud nám podáte žádost o zaměstnání, zpracujeme veškeré přidružené osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, dokumenty k žádosti, poznámky pořízené během pracovních pohovorů atd.), jestliže jsou relevantní pro uzavření pracovního poměru. Právní důvody pro výše uvedené jsou § 26 Nového GDPR podle německého práva (vyjednávání o pracovním poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (Všeobecná jednání o smlouvě) a – za předpokladu, že jste nám dali souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Kdykoliv můžete jakýkoli souhlas odvolat. V rámci naší společnosti budou vaše osobní údaje sdíleny pouze s jednotlivci, kteří se podílejí na zpracování vaší žádosti o zaměstnání.

Pokud by vaše žádost o zaměstnání měla vyústit ve váš nábor, budou vaše údaje archivovány na základě § 26 Nového GDPR a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR za účelem implementace pracovního poměru do našeho systému zpracování dat.

Období archivace dat

Pokud vám nemůžeme nabídnout pracovní poměr nebo zamítnout vaši žádost o zaměstnání, vyhrazujeme si právo uchovat údaje, které jste poskytli, na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f  DSGVO) po dobu až 6 měsíců od ukončení postupu při podávání žádostí (zamítnutí nebo stažení žádosti). Poté budou data odstraněna a fyzické dokumenty budou zničeny. Úložiště slouží zejména jako důkaz v případě soudního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou požadovány po uplynutí šestiměsíčního období (např. kvůli hrozícímu nebo čekajícímu právnímu sporu), bude vymazání provedeno pouze tehdy, pokud již nebude důvod pro delší skladování.

K delšímu skladování může dojít také, pokud jste dali svůj souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) nebo pokud zákonné požadavky na uchovávání údajů vylučují vymazání.

Přijetí do databáze uchazečů

Pokud vám nedáme pracovní nabídku, můžete se připojit k naší databázi uchazečů. V případě přijetí budou všechny dokumenty a informace z přihlášky převedeny do databáze uchazečů, abychom vás v případě vhodných volných míst mohli kontaktovat.

Přijetí do databáze uchazečů je založeno výhradně na vašem výslovném souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Dohoda o podání žádosti je dobrovolná a nemá žádný vztah k probíhajícímu výběrovému řízení. Dotčená osoba může svůj souhlas kdykoli odvolat. V takovém případě budou údaje z databáze uchazečů neodvolatelně vymazány, pokud neexistují právní důvody pro jejich uložení.

Údaje z databáze uchazečů budou neodvolatelně vymazány nejpozději do dvou let po udělení souhlasu.

 

8. NAŠE ZVIDITELNĚNÍ V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PROSTŘEDNICTVÍM SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Udržujeme veřejně dostupné profily v sociálních sítích. Jednotlivé sociální sítě, které používáme, najdete níže.

Sociální sítě, jako je Facebook, Google+ atd., mohou obecně analyzovat vaše chování uživatelů komplexně, pokud navštívíte jejich web nebo web s integrovaným obsahem sociálních médií (např. tlačítka nebo bannerové reklamy). Při návštěvě našich stránek sociálních médií se spustí řada operací zpracování souvisejících s ochranou dat. Podrobně:

Pokud jste přihlášeni k účtu sociálních médií a navštivte naši stránku sociálních médií, může operátor portálu sociálních médií tuto návštěvu přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Za určitých okolností mohou být vaše osobní údaje rovněž zaznamenány, pokud nejste přihlášeni nebo nemáte účet u příslušného portálu sociálních médií. V takovém případě se tato data shromažďují například prostřednictvím souborů cookies uložených ve vašem zařízení nebo zaznamenáním vaší IP adresy.

Pomocí takto shromážděných údajů mohou operátoři portálů sociálních médií vytvořit uživatelské profily, v nichž jsou uloženy jejich preference a zájmy. Tímto způsobem můžete vidět zájmově orientovanou reklamu za vaší přítomnosti i nepřítomnosti na sociálních sítích. Pokud máte účet v sociální síti, může se zobrazovat zájmově orientovaná reklama na jakémkoli zařízení, ke kterému jste přihlášeni.

Vezměte prosím na vědomí, že nemůžeme sledovat všechny operace zpracování na portálech sociálních médií. V závislosti na poskytovateli tedy mohou operátoři portálů sociálních médií provádět další operace zpracování. Podrobnosti najdete v podmínkách používání a zásadách ochrany osobních údajů příslušných portálů sociálních médií.

Právní základ

Naše účast v sociálních médiích by měla zajistit co nejširší možnou prezentaci na internetu. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6  odst.1, písm. f GDPR. Procesy analýzy iniciované sociálními sítěmi mohou být založeny na odlišných právních základech, které stanoví provozovatelé sociálních sítí (např. souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

Odpovědnost a prosazování práv

Pokud navštívíte některý z našich serverů pro sociální média (např. Facebook), jsme spolu s provozovatelem platformy sociálních médií zodpovědní za zpracování dat spuštěné během této návštěvy. V zásadě můžete chránit svá práva (informace, opravy, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost dat a stížnost) vůči nám i vůči provozovateli příslušného portálu sociálních médií (např. Facebook).

Vezměte prosím na vědomí, že navzdory sdílené odpovědnosti s provozovateli portálu sociálních médií nemáme plný vliv na operace zpracování dat portálů sociálních médií. Naše možnosti jsou určeny firemní politikou příslušného poskytovatele.

Doba uchovávání

Data shromážděná přímo od nás prostřednictvím sociálních médií budou z našich systémů vymazána, jakmile zmizí účel jejich uložení, požádáte nás o jejich odstranění, odvoláte svůj souhlas s úložištěm nebo dojde k zániku účelu uložení dat. Uložené soubory cookies zůstanou v zařízení, dokud je neodstraníte. Povinná zákonná ustanovení - zejména doba uchovávání - zůstávají nedotčena.

Nemáme žádnou kontrolu nad dobou uložení vašich dat, která jsou provozovateli sociálních sítí ukládána pro vlastní účely. Podrobnosti získáte přímo od provozovatelů sociálních sítí (např. v jejich zásadách ochrany osobních údajů, viz níže).

JEDNOTLIVÉ SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook

Máme profil na Facebooku. Poskytovatelem této služby je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle vyjádření Facebooku budou shromážděná data přenesena také do USA a do třetích zemí.

Podepsali jsme dohodu s Facebookem o sdílené odpovědnosti za zpracování dat (Controller Addendum). Tato dohoda určuje, za které operace zpracování dat zodpovídáme my nebo Facebook, když navštívíte naši facebookovou Fanstránku. Tuto dohodu si můžete prohlédnout na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Nastavení reklam můžete přizpůsobit samostatně ve svém uživatelském účtu. Klikněte na následující odkaz a přihlaste se: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/.

LinkedIn

Máme LinkedIn profil. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. LinkedIn je držitelem certifikátu EU-US Privacy Shield. LinkedIn používá reklamní cookies.

Pokud chcete zakázat reklamní cookies LinkedIn, použijte následující odkaz: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Podrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.